The Heroine’s Journey of Zyta Misztal v. Blechinger

What is the best thing that I love about my work? I don’t divide my life into private and professional because work is my life. I love the uniqueness of what I do, the unpredictability and the element of surprise. I am both a writer and a designer. Renovation projects, that bring life back to beautiful places, especially make me happy. I like to write and I know that to do it right, you need something more than rich vocabulary, you must have something essential to say. So I love to discover important things . Nie dzielę mojego życia na prywatne i zawodowe, ponieważ praca jest moim życiem. Kocham unikatowość tego co robię, nieprzewidywalność i element zaskoczenia. Jestem zarówno pisarką jak i projektantką. Projekty renowacji, które przywracają do życia piękne miejsca szczególnie mnie uszczęśliwiają. Lubię pisać i wiem, że aby robić to dobrze, nie wystarczy bogaty zasób słownictwa, trzeba mieć jeszcze coś ważnego do powiedzenia. Kocham zatem odkrywać rzeczy ważne.

What is my idea of happiness? Happiness is experiencing life in its intensity and diversity. Therefore I travel the world to look closely at it, understand it, see it, taste it, change myself and be able to share my thoughts with other people. As a writer, I would like to leave great texts that would be thought provoking. I would like to teach people what is a true value. Human is happy when has something to share. Szczęście jest doświadczaniem życia w jego intensywności i różnorodności. Dlatego przemierzam świat, aby przyjrzeć się mu z bliska, zrozumieć, zobaczyć, posmakować, zmieniać siebie i móc dzielić się swoimi przemyśleniami z innymi ludźmi. Jako pisarka,chciałabym pozostawić po sobie świetne teksty, które będą prowokować do myślenia.Chciałabym nauczyć ludzi czym jest prawdziwa wartość. Człowiek jest szczęśliwy wtedy,gdy ma czym się dzielić.

What is my greatest fear? I am not afraid of loss, because I have already lost money, positions, loved ones and health. What scares me is helplessness, stagnation, stillness, disorientation, feeling of nullity and passing of time – these feelings awakens terror in me. But I’m the most scared of human thoughtlessness – it is the cause of the greatest tragedies. Nie boję się utraty, bo traciłam już pieniądze, stanowiska, bliskich i zdrowie. Przeraża mnie bezradność, stagnacja, bezruch, brak orientacji, odczuwanie nicości i upływającego czasu – te odczucia rodzą we mnie trwogę. Ale najbardziej boję się ludzkiej bezmyślności – to ona jest przyczyną największych tragedii.

What is the trait that I most deplore in myself? Impatience is my weakness. Niecierpliwość jest moją słabością.

Which living persons in my profession do i most admire? I am fascinated by people who gave up everything for their vision. I admire the writer Olga Tokarczuk for her indomitability and unusual sensitivity. For her modesty and diligence. I am inspired by the curator and Art critic Luca Beatrice. I admire his erudition, courage and that he is guided by as much intuition as his knowledge. Fascynują mnie ludzie, który poświęcili wszystko dla swojej wizji. Podziwiam pisarkę Olgę Tokarczuk za jej niezłomność i niezwykłą wrażliwość. Skromność i pracowitość. Inspiruje mnie kurator i krytyk sztuki Luca Beatrice. Podziwiam jego erudycję, odwagę i to, że kieruje się tyle samo intuicją, co wiedzą.

What is my greatest extravagance? I have not had home for five years. I’m an extreme minimalist and I don’t possess unnecessary things. I gave up credit card and chase after “success”. I don’t sign any long-term commitments either. Within three hours I can pack my things, clean up after myself and set off on a journey to a new place. So, I think you can call it extravagance. Od pięciu lat nie mam domu. Jestem skrajną minimalistką i nie posiadam rzeczy zbędnych. Wyrzekłam się karty kredytowej i pogoni za „sukcesem”. Nie podpisuję też żadnych długoterminowych zobowiązań. W trzy godziny potrafię spakować swoje rzeczy, posprzątać po sobie i wyruszyć w podróż do nowego miejsca. Sądzę, że można nazwać to ekstrawagancją.

On what occasion would I lie? I do not respect lie in any form and I am disgusted by it. I think that truth is always liberating. I can only imagine one situation I could lie – if it could save someone’s life. Nie poważam kłamstwa w żadnej postaci i brzydzę się nim. Uważam, że prawda zawsze wyzwala. Mogę wyobrazić sobie tyko jedną sytuację, w której mogłabym skłamać – nie powiedziałabym prawdy, jeśli to uratowałoby komuś życie.

What is the thing that I dislike the most in my work? Restrictions. Unfortunately, I have to reckon with them. I also hate time pressure. I don’t like clients who think they know everything best and ruin the project making their own changes and then ask to fix it. But the thing that annoys me the most is when someone thinks that everything is a matter of price. I don’t create projects and I don’t sign texts in which I am ordered to have a certain content. Like Witkacy, I had to write my Rulebook. Fortunately I rarely need it. Ograniczeń. Niestety muszę się z nimi liczyć. Nie cierpię też presji czasu. I nie lubię klientów, którzy sami na wszystkim znają się najlepiej i rujnują projekt wprowadzanymi przez siebie zmianami, by potem prosić o jego naprawienie. Ale najbardziej mnie irytuje,kiedy ktoś sądzi, że wszystko jest kwestią ceny. Nie tworzę projektów i nie podpisuję się pod tekstami, w których nakazuje mi się zawierać określone treści. Jak Witkacy musiałam napisać Regulamin. Na szczęście rzadko go potrzebuję.

When and where was I the happiest, in my work? So far I am the happiest in Italy. I love the sincere joy that comes right after finishing of a difficult project, when the customer is simply delighted by the effect. I love all these emotions, hugs and excitement. It’s then when I feel the fulfillment and gain new friends. In my journalistic work I love dialogue with readers and I am looking forward to their comments. Unfortunately this interaction usually takes place via the Internet. I rather like intimate personal meetings with the recipients, I experienced most of them in Wroclaw. Jak do tej pory, najszczęśliwsza jestem we Włoszech. Uwielbiam szczerą radość tuż po zakończeniu realizacji trudnego projektu, kiedy klient jest po prostu zachwycony efektem. Kocham te wszystkie wzruszenia, uściski i wielkie podekscytowanie. Czuję się wtedy spełniona i zyskuję nowych przyjaciół. W mojej pracy dziennikarskiej kocham dialog z czytelnikami i z niecierpliwością czekam na ich komentarze. Niestety taka interakcja odbywa się zwykle przez Internet. Wolę kameralne spotkania osobiste z odbiorcami, większość z nich doświadczyłam we Wrocławiu.

If I could, what would I change about myself? I would like to learn to “take it easy”. Too often I expect too much from myself and it is very frustrating. I also have a nasty flaw that doesn’t help me in relations with people – I use irony and I am too critical. Sometimes even cynical, when I meet with extreme stupidity. Chciałabym nauczyć się „wrzucać na luz”, zbyt często zbyt wiele od siebie oczekuję, a to wpędza we frustrację. Mam też paskudną wadę, która nie pomaga mi w relacjach z ludźmi – używam ironii i jestem zbyt krytyczna. Czasem też bywam cyniczna, kiedy spotykam się ze skrajną głupotą.

What is my greatest achievement in work? I had many professions – they were all connected with ingenuity, only some of them with organizing other people’s work. I achieved spectacular results as a commercial bank director, I ran a consulting agency, we won auctions for great projects. I think the biggest achievement at work is the fact that success stopped being an end in itself. What is more important are the skills I obtained a lot and willingness to keep improving them getting new ones. Miałam wiele zawodów – wszystkie związane były z pomysłowością, tylko niektóre z organizowaniem pracy innych ludzi. Osiągałam spektakularne rezultaty jako szefowa banku komercyjnego, prowadziłam agencję konsultingową, wygrywaliśmy przetargi na wielkie projekty. Myślę, że największym osiągnięciem w pracy jest to, że „sukces jako cel”, przestał mieć dla mnie znaczenie. Ważniejsze są umiejętności, których posiadłam sporo i chęci do ciągłego doskonalenia się w zdobywaniu nowych.

Where would I most like to live? I’m now working on having some kind of a permanent address in Italy. I’m looking for a place where I could keep photo albums and where my children could come to visit me. Personally I’m not ready to settle down in domesticated context yet. I have a constant hunger for travel. There are so many places that I want to see and so many people that I would like to meet. Właśnie pracuję nad tym, aby we Włoszech mieć coś w rodzaju stałego adresu. Szukam miejsca, w którym mogłabym przechowywać albumy ze zdjęciami i do którego mogłyby przyjeżdżać moje dzieci. Sama, nie jestem jeszcze gotowa, aby osiąść w udomowionym kontekście, mam ciągły niedosyt podróży. Jest tyle miejsc, które pragnę zobaczyć i tyle ludzi, których chciałabym poznać.

What is my most treasured possession? I have antique opera binoculars that belonged to my great-grandmother. This is an important family heirloom for me, my talisman. Mam zabytkową lornetkę operową, która należała do mojej prababki. To bardzo ważna pamiątka rodzinna, mój talizman.

What is my most marked characteristic? Smile. Yes. I laugh very often, even when I don’t have reason at all. Uśmiech. Tak. Bardzo często się śmieję, nawet wtedy, gdy wcale nie mam ku temu powodu.

What is my most inspirational location, in my city? Only this year (in the times of global pandemic) I’ve moved four times. In every city where I live I am looking for places with a strong aura. For example in Wroclaw those are gardens at the Ossolineum or the portal of the church of St. Idzi from 1213, in Milan – Sempione Park or Basilica San Lorenzo Maggiore. Tylko w tym roku ( w czasach globalnej pandemii) przeprowadzałam się cztery razy. Mieszkając w danym mieście szukam miejsc z silną aurą. Na przykład we Wrocławiu są to ogrody Ossolineum albo portal kościoła Św. Idziego z 1213r , w Milano – Park Sempione, czy Bazylika San Lorenzo Maggiore.

What is my favorite place to eat and drink, in my city? If I had to choose a city that is particularly important to me and to which I like to come back, this has to be a small locality Varenna at Lake Como. In its fishing port they serve delicious local dishes, wines and desserts. Jeśli miałabym wybrać miasto, które szczególnie jest dla mnie ważne i do którego lubię wracać, to jest to mała miejscowość Varenna nad jeziorem Como. W jej porcie rybackim serwują pyszne lokalne dania, wina i desery.

What books influenced my life and how? I love the Polish Prince of Poets Zbigniew Herbert. As for prose, then as a teenager, I read Ben Okri’s ” The Famished Road”. That is a “dense” book that demands imagination, from which I learned that “ a dream can be the paramount points of whole life”. I think that this was the book that got me on my “famished road”, where “among the ordinary beauty of all things” everyday “I learn to see”. Uwielbiam polskiego księcia poetów Zbigniewa Herberta. Jeśli chodzi o prozę, to będąc nastolatką przeczytałam „Drogę bez dna” Bena Okri. To książka „gęsta” i wymagająca wyobraźni, z której dowiedziałam się, że „marzenie może być najwznioślejszym punktem całego życia”. Myślę, że to właśnie ta książka wyprawiła mnie w moją „drogę bez dna”, gdzie „pośród zwyczajnego piękna wszechrzeczy” codziennie „uczę się widzieć”.

You Only Die Once. What music would I listen on my last day? It would definitely be the album “Tempus Fantasy” by Katarzyna Borek and Wojciech Orszewski and in it works of Rachmaninoff, Prokofiev, Liszt, Chopin, Albeniz, Górecki, Ravel, Debussy or Bartok. Excellent accompaniment for a last trip, it would definitely help to look at life from another perspective. Zdecydowanie byłby to album „Tempus Fantasy” Katarzyny Borek i Wojciecha Orszewskiego, a w nim utwory Rachmaninowa, Prokofiewa, Liszta, Chopina, Albeniza, Góreckiego, Ravela, Debussy’ego, czy Bartoka. Doskonały akompaniament na ostatnią podróż, z pewnością pomógłby spojrzeć na życie z innej perspektywy.

Who is my hero or heroine in fiction? As a child, it was Mary Poppins, who fiercely competed with grandmother who raised me. My grandmother spoke many languages, wore elegant hats and gloves, always had chocolate with her (which she took out of weirdest places) and at the same time she was overbearing and harsh. I was convinced that she is the incarnation of a sorceress. W dzieciństwie była to Mary Poppins, która zaciekle konkurowała z wychowującą mnie babcią. Moja babcia mówiła wieloma językami, nosiła eleganckie kapelusze i rękawiczki, zawsze miała przy sobie czekoladę ( którą wyjmowała z najdziwniejszych miejsc),jednocześnie była apodyktyczna i oschła. Byłam przekonana, że jest wcieleniem czarodziejki.

Who are my heroes and heroines in real life? Professionally? I have admired Anda Rottenberg for years. As Leon Tarasewicz rightly pointed out, Anda turned a curatorial work into art and thus became an interesting figure herself, no less than the artists she devoted her whole life to. Anda has a large group of admirers but also a hosts of fierce enemies. Still, “she does her thing “and is not going to stop. Privately- my heroes and my greatest treasure they are my children. I have beautiful daughter Eve, who is a clever and extremely talented girl and two boys Paul and Bart – resourceful, brave, smart and incredibly handsome. My dream is that nothing will stop them on their way to achieving their ambitious goals. Zawodowo? Od lat podziwiam Andę Rottenberg. Jak słusznie zauważył Leon Tarasewicz, Anda zrobiła z pracy kuratorskiej sztukę i przez to sama stała się postacią wzbudzającą zainteresowanie nie mniejsze niż artyści, którym poświęciła całe życie. Anda ma wielkie grono wielbicieli ale też całe zastępy zaciekłych wrogów. Mimo to „robi swoje” i nie zamierza przestać. Prywatnie – moimi bohaterami i największym skarbem są moje dzieci. Mam przepiękną córkę Ewę, która jest mądrą i niesłychanie utalentowaną dziewczyną oraz dwójkę chłopców Pawła i Bartka – zaradnych, odważnych, mądrych i niesamowicie przystojnych. Marzę o tym, aby nic nie powstrzymało ich na drodze do realizacji ich ambitnych pragnień.

Which movie would i recommend to see once in a lifetime? Paolo Sorrentino’s “La grande bellezza”. You need to watch it very carefully and of course it’s best to listen to the original lyrics. “La grande bellezza” Paolo Sorrentino, polecam obejrzeć bardzo uważnie, oczywiście najlepiej słuchając tekstów w oryginale.

What role plays art in my life and work? It is everything to me – I write about art, live for art, look for it, miss it, get inspired by it. It is an intellectual and spiritual being for me, the only way to express humanity. Jest dla mnie wszystkim – piszę o sztuce, żyję dla sztuki, poszukuję jej, tęsknię za nią, inspiruję się nią. Jest dla mnie bytem intelektualnym i duchowym, jedynym sposobem na wyrażenie człowieczeństwa.

What do the words “You are the storyteller of your own life” to me? Nothing teaches people better than telling them interesting stories. If I claim to be a professional storyteller (the writer has a lot in common with that word) through my own life I tell a story. Instead of saying how to live, I live as I say. Nic tak nie uczy ludzi jak opowiadanie im interesujących historii. Jeśli twierdzę, że jestem profesjonalnym narratorem ( pisarz ma wiele wspólnego z tym słowem) poprzez swoje życie opowiadam historię. Zamiast mówić jak żyć, żyję tak jak mówię.

Who is my greatest fan, sponsor, partner in crime? My husband Marek. The greatest friend, the best lover, partner, reviewer, critic and companion. Soulmate and a great designer. Together we create a tandem. We are like “Hansel and Gretel” and we are never apart. Mój mąż Marek. Największy przyjaciel, najlepszy kochanek, wspólnik, partner, recenzent, krytyk i towarzysz. Bratnia dusza i świetny projektant. Razem tworzymy tandem. Jesteśmy jak „Jaś i Małgosia” z bajki o Jasiu i Małgosi. Nigdy się nie rozstajemy.

Which people or companies would I like to work with in 2020? I would like to write in my native language for Polish publishers:
 „Zwierciadło” Publishing house Zwierciadło sp. z o.o
 „Pismo. Magazyn opinii” Publishing house Fundacja Pismo
 Quarterly „Przekrój” Publishing house Przekrój
Chciałabym pisać w ojczystym języku dla polskich wydawnictw takich jak „Zwierciadło”,
„Pismo” i „Przekrój”

Which people in my profession who can make a real difference in my creative career would I love to meet in 2020? Development in the field of contemporary art :
 Anda Rottenberg – curator, art critic
 Kasia Redzisz – curator
Organization of Art exhibitions :
 Galeria Melesi ( Sabina Melesi) Lecco;
 Galeria Kalpa Art Living (Olga Nieścier) Volterra;
Projects Residence for Artists: Annalisa Baldassarrini – Borgo Villa Certano, Siena.

What project, in 2020, am I looking forward to work on? The pandemic baffled our plans, we did not receive financing for ancient home renovation in Premana ( Lombardy). Now, we are looking for conscious investors, because we want to go back to work to finish the project and take care of renovating more houses, according to our idea about which we write on : http://www.insediamento.pl/nuova-vita-per-le-vecchie-case/
I can’t wait to work – I imagine myself choosing old lamps at the vintage shop, then I order a beautiful chest of drawers at “Mercatino di Bellano” Via Plinio 6 – it will look great in the living room that I’m just arranging for an investor from Poland. Then I’m eating my favorite ice cream in Piazza Giuseppe Verdi, getting in the car and going to see the new exhibition in Lugano in Switzerland . Marek’s going to take pictures, and I ‘m going to write a great Relation from meeting with what we love the most – Art.
Pandemia pokrzyżowała nasze plany, nie otrzymaliśmy finansowania na remont domu
antycznego w Premanie ( Lombardia). Teraz szukamy świadomych inwestorów, ponieważ chcemy wrócić do pracy, aby skończyć realizację projektu oraz zająć się odnowieniem kolejnych domów zgodnie z naszym pomysłem, o którym piszemy na naszej stronie: http://www.insediamento.pl/nuova-vita-per-le-vecchie-case/
Nie mogę doczekać się pracy – wyobrażam sobie, że wybieram stare lampy na „Pchlim
Targu”, a potem zamawiam piękną komodę w„Mercatino di Bellano” Via Plinio 6 – będzie
cudownie wyglądać w salonie, który właśnie aranżuję dla inwestora z Polski. Potem jem
swoje ulubione lody na Piazza Giuseppe Verdi, wsiadam do samochodu i jadę obejrzeć nową wystawę w szwajcarskim Lugano. Marek zrobi zdjęcia, a ja napiszę świetną relację ze spotkania z tym, co kochamy najbardziej – sztuką.

Where can you see me or my work in 2020? I invite you to our website : http://www.insediamento.pl where you can find photos from exhibitions, visualizations of our projects and photos from their implementation. There are also links to my publications and our blog : https://projekt-insediamento.blogspot.com/
You can read about our life in the “Libers project” here :

Libersi – Art performance & way of life


You can also follow our activities on Instagram https://www.instagram.com/insediamento/
FB https://www.facebook.com/blechingerdesign/
Pinterest https://pl.pinterest.com/VonBlechinger/
Twitter https://twitter.com/MvbZyta
A detailed portfolio with my articles is here: https://www.linkedin.com/in/zyta-misztal-vblechinger-8992b6102/
Zapraszam na naszą stronę internetową: http://www.insediamento.pl, na której można znaleźć
fotorelacje z wystaw artystycznych, wizualizacje naszych projektów oraz zdjęcia z ich
realizacji. Są również linki do moich publikacji.
Prowadzimy Blog: : https://projekt-insediamento.blogspot.com/
O naszym życiu w ramach projektu „Libersi” można przeczytać tutaj:

Libersi – Art performance & way of life


Można również śledzić nasze działania na Instagramie
https://www.instagram.com/insediamento/ FB https://www.facebook.com/blechingerdesign/
Pinterest https://pl.pinterest.com/VonBlechinger/ Twitter https://twitter.com/MvbZyta
Natomiast szczegółowe portfolio z moimi artykułami znajduje się tutaj:
https://www.linkedin.com/in/zyta-misztal-v-blechinger-8992b6102/

What do the words “Passion Never Retires” mean to me? Retirement? Is a foreign word, it would be a punishment for me, I hate boredom. I will do what I love as long as it is possible. I guess I should get the right glasses quickly. Emerytura? To obce słowo. Dla mnie byłaby karą, nienawidzę nudy. Będę robić to, co kocham tak długo, jak długo będzie to możliwe. Chyba powinnam jak najszybciej zdobyć odpowiednie okulary.

Which creative heroines should Peter invite to tell their story? I think of two outstanding artists :
• Joanna Wowrzeczka : https://www.facebook.com/joanna.wowrzeczka
• Urszula Śliz: https://www.facebook.com/urszula.sliz
and about my two friends who have the same opinion on retirement as I do:
• Anna Jastrząb-Nigbor https://www.facebook.com/anna.jastrzabnigbor (constructor
and traveler )
• Roma Ligocka : https://www.facebook.com/r.ligocka/( writer )

How you can contact me? The ways to contact me are my e-mail address: z.m.v.blechinger@gmail.com and contact
through Linkedin: https://www.linkedin.com/in/zyta-misztal-v-blechinger-8992b6102/

link to my book : https://www.amazon.com/Toksyna-Tomecka-Czarnotta-Zyta/dp/8362752858

Here follows a message of Peter de Kuster, founder of The Heroine’s Journey 

botticelli-birth-venus

Are you a creative leader or creative professional looking to develop your business skills and storytelling?

Amidst today’s uncertainty, it is more important than ever to reconnect with yourself and others, develop your creative business, and build your story. Dive deep into your unique business style and areas for growth with the coaching of Peter de Kuster.

IS THE HEROINE’S JOURNEY COACHING FOR YOU?

 • tick

  You are a creative leader or creative professional  who is interested in developing yourself, your business, and your story.

 • tick

  You are aware that there are no quick fixes. Learning is a journey that works when you are fully committed to it. Coaching can bring awareness and help you navigate, but in the end it’s you who is in charge of your growth.

 • tick

  You want to learn more about how to resource yourself, learn about blind spots, and get feedback.

 • tick

  You are curious and want to engage in online learning.

 • tick

  You are motivated to work in-between sessions on yourself (e.g. working on homework assignments that will help you develop new storytelling, skills, and behaviors).

WHAT’S YOUR COACHING QUESTION?

The Heroine’s Journey Coaching is all about your development. To make the most out of your sessions, we ask you to prepare topics to work on with Peter. These topics can serve as a starting point for further in-depth exploration with Peter.

These coaching topics typically resonate with the creative leaders Peter works with:

How can i tell the most powerful story possible about myself and my creative business?

How can I handle self promotion and marketing of my creative business better?

How do can I stay authentic and with focus when having difficult conversations with potential clients?

What are my creative values and how do I align these with my business values?

How can I manage my time and energy better?

How can I radiate confidence to my clients while feeling anxious inside?

How can I steer myself towards creative excellence without becoming rigid?

About Peter de Kuster

Peter de Kuster is the founder of The Heroine’s Journey & Hero’s Journey project,  a storytelling firm which helps creative professionals to create careers and lives based on whatever story is most integral to their lives and careers (values, traits, skills and experiences). Peter’s approach combines in-depth storytelling and marketing expertise, and for over 20 years clients have found it effective with a wide range of creative business issues.

1523581_1382315678688481_338569992_o

Peter is writer of the series The Heroine’s Journey and Hero’s Journey books, he has an MBA in Marketing,  MBA in Financial Economics and graduated at university in Sociology and Communication Sciences.

individual coaching for leaders

PRICING

The Heroine’s Journey Coaching online sessions last 50 minutes and the fee is Euro 189 excluding VAT per session. The Heroine’s Journey Coaching is suitable for people at any stage in their career.

FAQ

Who can sign up for The Heroine’s Journey online coaching?

Creative leaders and creative professionals who wish to improve their business story and develop their business skills and mindset.

Should I choose 1:1 coaching?

Our The Heroine’s Journey experiences in world cities allow you to learn not only from the coach but also from your peers. For the small group coaching (1 – 4 people), we have selected important, relevant topics that we find regularly come up for creative professional: purpose, storytelling, creative confidence, self promotion, time & money and resilience.

If you would prefer to work alone or on a different topic, individual coaching is a better fit for you.

What language do we speak in the coaching sessions?

English.

Can I buy coaching for my organization?

Yes, you can! We support many organizations around the world with their coaching needs. Please contact us for more information.

Can I bring my own topics?

Yes, for individual coaching you get to choose your own topic.

Are coaching sessions confidential?

Yes. Peter will not share anything that is discussed in the coaching sessions.

Where will the coaching sessions take place?

Sessions will take place online (as per the times we live in) via an online tool like Zoom or Skype. Peter will let you know.

How do I sign up?

Send Peter a mail to theherojourneyquestionnaires@gmail.com to start booking your coaching sessions.

How do I pay?

After you send the mail, you will receive an email with a link to pay.

How do I book and reschedule sessions?

Once we’ve received your payment, Peter will contact you and book your coaching sessions. He will also support you with rescheduling sessions if needed.

What is your cancellation policy?

Individual coaching sessions can be postponed up to one week before the session.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s